Shopping Cart
966 255 35
post@elskap.com

Utvidet tilknytningsskap

Show Filters

Utvidet tilknytningsskap

Elskap AS produserer utvidet tilknytningsskap for El-netteiere, e-komnetteiere, elektroinstallatører, e-kominstallatører, rådgivende ingeniører elektro (RIE) og utbyggere av bolig og næringsbygg. Vi foretrekker Schneider, ABB og Siemens på større løsninger.

Vi er lokalisert på Toten, men har mange fornøyde oppdragsgivere i hele Norge. 

UTDRAG FRA REN 4100
NB! Ved forsyning av separat tavle utomhus kan det benyttes overstrømsvern med egenskaper
av type KV/OV foran måler. Det skal være etablert et OV i utomhus-tavlen.
Ved valg av denne type løsning er det viktig at det utføres en risikovurdering hvor følgende
elementer vil være naturlig å vurdere:


• At installasjonen er «egnet til formålet». RENblad 4100 Versjon: 4.0 Side 13 av 95
RENblad 4100 – Lavspenningsnett – Kundetilknytning – Utførelse

• At måler er beskyttet i forhold til overbelastningsstrømmer.

• Vernets følsomhet for temperaturendringer.

• At tilfredsstillende samtidighetsfaktor, ved forsyning av både utomhus og innvendig
i bygning, benyttes.

• At vern kan benyttes til frakopling ved arbeid.

• At ved knapphet på effekt bør regulering av effekt skje ved inn og utkobling
av spesifiserte belastninger i bolig og/eller utomhus.

• Selektivitet mellom OV/KV i tilknytningsskap og OV i tavle utomhus og bygning.

FRA NEK 399 PARAGRAF 11.3 UTVIDET TILKNYTNINGSSKAP
Dersom det skal etableres strømforsyning til bygninger eller installasjoner utendørs, hvor det er unaturlig å forsyne denne fra en hovedbygning, kan det etableres et tilknytningsskap som også inneholder en integrert fordeling med kurssikringer. Overbelastningsvern skal plasseres i det utvidete tilknytningsskapet.

VEILEDNING – Eksempler på slike installasjoner er vei- og gatebelysning, lagerbygninger, redskapsbygg, frittliggende felles garasjeanlegg, målestasjoner. Løsningen kan også være aktuelt for å unngå lange føringsveier for strømkrevende utstyr.

11.3.1 Oppbygging av tilknytningsskap

Løsningen skal ta utgangspunkt i kravene til tilknytningsskap, jf. kapittel 6. Det utvidede tilknytnings-skapet skal imidlertid suppleres med et tilleggsfelt beregnet for utgående kurser. Feltet skal være tydelig adskilt fra de øvrige obligatoriske felt i tilknytningsskapet og merkes «lntegrert fordeling». Den integrerte fordelingen skal ha et tilstrekkelig antall modulbredder for å sikre en hensiktsmessig installasjon med ledig kapasitet. Våre løsninger på utvidede tilknytningskap tilfredsstiller alt dette.

Vi ønsker deg velkommen til å ta kontakt med oss i Elskap AS for mer informasjon vedrørende utvidet tilknytningsskap!

Show Filters